Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διανομής του μαθητικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου τα καταστήματα να εισπράξουν  τα ποσά επιχορήγησης που αντιστοιχούν στους μαθητικούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που πούλησαν, θα πρέπει να συγκεντρώσουν για κάθε πώληση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή  ή του ισοδύναμου εγγράφου σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το κατάστημα πώλησης του υπολογιστή.
  2. Επιστολή-Κουπόνι ή αντίγραφο Κουπονιού (εκτυπωμένο από το Πληροφοριακό Σύστημα) με υπογραφή του κηδεμόνα και σφραγίδα σας (σε περίπτωση απώλειας της επιστολής του κουπονιού).
  3. Υπογεγραμμένο το Δελτίο Παραγγελίας του γονέα/κηδεμόνα (δηλ. το pdf αρχείο με τίτλο «Δελτίο Παραγγελίας», που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρμογής). Σε περίπτωση τροποποίησης της παραγγελίας, θα πρέπει να προσκομιστεί υπογεγραμμένο το Δελτίο Τροποποιητικής Παραγγελίας.
  4. Αντίγραφο Απόδειξης  Λιανικής Πώλησης σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.
  5. Πρωτότυπη βεβαίωση Δικαιώματος Συμμετοχής σε περίπτωση που αυτή απαιτείται (αποτελεί απόδειξη της δυνατότητας συμμετοχής σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων).

 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποστέλλονται:

  1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών –παραστατικών προς την Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ) για δαπάνες αξίας άνω των €20.000 εκτός ΦΠΑ.
  2. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους οποίους ζητείται πληρωμή από την ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας του φορητού μαθητικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι προμηθευτές, προκειμένου να εισπράξουν τα ποσά επιχορήγησης από τους φορητούς υπολογιστές που διέθεσαν, θα συγκεντρώσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά εις διπλούν (σε δύο χωριστούς φακέλους) και θα τα αποστείλουν στην εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 

Η ετικέτα για όλους τους φακέλους πρέπει να αναγράφει  για το έργο «Ψηφιακή Τάξη: Διανομή Φορητού Μαθητικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».