Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διανομής του μαθητικού φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο κάθε προμηθευτής προκειμένου να εισπράξει τα ποσά επιχορήγησης για τους υπολογιστές που διέθεσε, θα πρέπει να συγκεντρώσει για κάθε ξεχωριστή πώληση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα αποστείλει στην εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πώληση είναι τα ακόλουθα:

 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή  ή ισοδύναμου εγγράφου σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πρωτότυπο Κουπόνι ή στην περίπτωση απώλειας του κουπονιού, αντίγραφο Κουπονιού εκτυπωμένο από το Πληροφοριακό Σύστημα, με υπογραφή του κηδεμόνα.
3. Δελτίο Παραγγελίας του δικαιούχου, το οποίο εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρμογής.
4. Φωτοαντίγραφο Απόδειξης Λιανικής Πώλησης
5. Πρωτότυπη Βεβαίωση Δικαιώματος Συμμετοχής στη δράση για τις περιπτώσεις που απαιτείται.

 

Ο κάθε προμηθευτής θα αποστείλει φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβει τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων φορητών υπολογιστών για τους οποίους ζητείται η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων θα υποβληθεί σε έντυπη (με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης) και ηλεκτρονική μορφή (σε οπτικό δίσκο - CD) σε μορφή αρχείου όπως το συνημμένο.

 

Σημειώνεται ότι η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων θα πρέπει να έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία που υπάρχουν στο «Υπόδειγμα Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πωλήσεων».  Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πωλήσεων έχουν ανακοινωθεί από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. στην από 25/9/2009 Διευκρίνιση «Τρόπος διάθεσης και εξόφλησης του Μαθητικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά το στάδιο της πληρωμής των προμηθευτών από την εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., θα απαιτηθεί επίσης η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Τονίζεται ότι οι προμηθευτές πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα) και να τα αποστείλουν στην εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. με μια ενιαία αποστολή. Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο με τους εξής τρόπους:


- με συστημένη επιστολή - δέμα,
- με ταχυμεταφορά,


στη διεύθυνση:

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 10561,
τηλ. 2103377940, τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»
Έργο «Ψηφιακή Τάξη: Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής»

 

Οι προμηθευτές που έχουν ήδη αποστείλει στην Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. φακέλους με δικαιολογητικά πωλήσεων μαθητικών υπολογιστών τα οποία ωστόσο δεν περιέχουν το σύνολο των στοιχείων της παρούσας, καλούνται σε συμπληρωματική αποστολή.