Οι φορητοί μαθητικοί υπολογιστές που διανέμονται στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακή Τάξη», οφείλουν υποχρεωτικώς να πληρούν το σύνολο των ελαχίστων προδιαγραφών που έχουν ανακοινωθεί από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», και οι οποίες βρίσκονται ανηρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pupilslaptop.digitalaid.gr/Specs.

Οι προμηθευτές ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα καταστήματα πώλησης που δεν τηρούν το σύνολο των παραπάνω ελάχιστων προδιαγραφών, δεν θα είναι σε θέση να εισπράξουν την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην πώληση κάθε μη-κατάλληλου υπολογιστή.

Οι δε γονείς, σε περίπτωση που διαπιστώνουν προσπάθεια πώλησης φορητών υπολογιστών υποδεέστερων προδιαγραφών, οφείλουν να μην τους παραλαμβάνουν και να επιλέγουν άλλη κατασκευάστρια εταιρεία ή/ και κατάστημα πώλησης.