Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων από προμηθευτές διευκρινίζονται τα εξής:

Παραστατικά
Το Κατάστημα υποχρεούται να εκδίδει Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης για την πώληση των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους δικαιούχους. Στην Απόδειξη θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του φορητού υπολογιστή για τον οποίο έγινε η παραγγελία (κατασκευαστής, μοντέλο και σειριακός αριθμός) καθώς και το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου γονέα/ κηδεμόνα. Επίσης, συστήνεται να αναγράφεται στην Απόδειξη το ονοματεπώνυμο του μαθητή καθώς και ο 16-ψήφιος κωδικός αριθμός του κουπονιού. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στην Επιστολή-Κουπόνι την οποία επιδεικνύει ο δικαιούχος στο κατάστημα. Στις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης συστήνεται να αναγράφεται ότι η διάθεση του φορητού υπολογιστή πραγματοποιήθηκε «επί πιστώσει». Δεν θα πρέπει σε κανένα σημείο να αναγράφεται ότι η διάθεση έγινε με την καταβολή χρημάτων.
Τονίζεται ότι κανένα άλλο παραστατικό πώλησης (τιμολόγια, αποδείξεις ταμειακής μηχανής κ.λ.π.) δεν είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων
Σχετικά με τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων των φορητών υπολογιστών την οποία υποχρεούνται να προσκομίσουν τα Καταστήματα στην εταιρία ΨΗΦΕΝ Α.Ε. με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία (πεδία):
1. Α/Α (αύξουσα σειρά)
2. Όνομα μαθητή
3. Επώνυμο μαθητή
4. Όνομα κηδεμόνα
5. Επώνυμο κηδεμόνα
6. Όνομα πατρός κηδεμόνα
7. Ημ/νία γέννησης κηδεμόνα
8. 16-ψήφιο κωδικό κουπονιού
9. Σειριακό αριθμό φορητού υπολογιστή
10. Αριθμό Απόδειξης Λιανικής Πώλησης
11. Ημ/νία Έκδοσης Παραστατικού
Διευκρινίζεται ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο τύπου EXCEL της Λίστας Παραγγελιών που έχει πραγματοποιήσει ένας Κεντρικός Λογαριασμός Προμηθευτή (Master Account). Στην περίπτωση που ένα Κατάστημα έχει περισσότερους από έναν Κεντρικούς Λογαριασμούς στο πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να παράγει για κάθε Κεντρικό Λογαριασμό την αντίστοιχη Λίστα Παραγγελιών. Για την τελική διαμόρφωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πωλήσεων το Κατάστημα θα πρέπει να συγκεντρώσει σε ένα και μόνο αρχείο EXCEL όλες τις πωλήσεις φορητών υπολογιστών, με βάση τις Λίστες Παραγγελιών που έχουν δημιουργηθεί από τους Κεντρικούς Λογαριασμούς.

Τονίζεται ότι στη Λίστα Παραγγελιών που παράγεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα Καταστημάτων περιλαμβάνονται τα πεδία 1-9 που αναφέρονται ανωτέρω. Τα πεδία «10. Αριθμός Απόδειξης Λιανικής Πώλησης» και «11. Ημ/νία Έκδοσης Παραστατικού» δεν τηρούνται από το πληροφοριακό σύστημα και θα πρέπει υποχρεωτικά να προστεθούν από το ίδιο το Κατάστημα στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων.

Επισημαίνεται ότι στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι "οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διανεμήθηκαν από το συγκεκριμένο Κατάστημα στο πλαίσιο του έργου 'Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής' πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίστηκαν από την ΚΥΑ Αριθ. 154.844/ΨΣ13856-Β (ΦΕΚ 1901-Β-4.9.2009) καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις της εταιρίας ΨΗΦΕΝ Α.Ε. (Τεχνικές Προδιαγραφές Μαθητικού Υπολογιστή - 7/7/2009 & 3/9/2009)".

Τέλος, η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πωλήσεων θα πρέπει να είναι ταξινομημένη κατά αλφαβητική σειρά (Α-Ω) με βάση το επώνυμο του δικαιούχου και να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή από το Κατάστημα.