Η Δράση αφορά στην παροχή προσωπικών φορητών Η/Υ στο σύνολο των μαθητών της Α’ τάξης του Γυμνασίου της χώρας του σχολικού έτους 2009-2010 αλλά και σε εκπαιδευτικούς που θα κάνουν χρήση του φορητού Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Δράση αποτελεί  μια ολοκληρωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Στόχοι της Δράσης είναι:

  • η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • η εξοικείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες
  • η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή


Η διανομή των προσωπικών φορητών Η/Υ γίνεται με τη χρήση κουπονιού αξίας 450 ευρώ και αποκτάται δωρεάν. Ο προσωπικός φορητός Η/Υ, μετά την απόκτηση του, ανήκει στο μαθητή για χρήση στο σχολείο και στο σπίτι και πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές (υλικού και λογισμικού).