Που απευθύνεται η Δράση

Η Δράση απευθύνεται σ’ όλους τους μαθητές της Α’ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2009-2010 που φοιτούν σε ημερήσια (δημόσια και ιδιωτικά) και εσπερινά σχολεία.
Ακόμη απευθύνεται σε καθηγητές που θα διδάξουν με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μαθήματα στην Α’ Γυμνασίου.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 67.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρόπος προμήθειας του υπολογιστή

Η διανομή των προσωπικών φορητών Η/Υ γίνεται με τη χρήση κουπονιού αξίας 450 ευρώ. Ο φορητός Η/Υ μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν από οποιοδήποτε κατάστημα της αρεσκείας του κηδεμόνα/μαθητή/καθηγητή με επίδειξη του κουπονιού και της αστυνομικής ταυτότητας.

Τρόπος προμήθειας του κουπονιού

Το κουπόνι μπορεί να το παραλάβει ο γονέας/κηδεμόνας κάθε μαθητή, κατά τη δήλωση κηδεμονίας στο σχολείο φοίτησης του μαθητή, από τον υπεύθυνο καθηγητή ή τον γυμνασιάρχη του σχολείου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Η διάθεση των υπολογιστών για τους μαθητές θα ξεκινήσει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των καταστημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των φορητών μαθητικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και  προκειμένου να εισπραχτούν τα χρήματα που αντιστοιχούν στους φορητούς υπολογιστές που θα έχει διαθέσει ένα κατάστημα, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν (σε δύο χωριστούς φακέλους):

  1. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης γονέα/ κηδεμόνα ή του καθηγητή σφραγισμένο & υπογεγραμμένο από το κατάστημα.
  2. Επιστολή Κουπόνι ή σε περίπτωση απώλειας το αντίγραφο του κουπονιού (εκτυπωμένο από το Πληροφοριακό Σύστημα) με υπογραφή του κηδεμόνα και σφραγίδα του καταστήματος.
  3. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων, χρειάζεται Βεβαίωση Δικαιώματος Συμμετοχής από το Γυμνάσιο που να αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση.
  4. Απλό Φωτοαντίγραφο του Παραστατικού Πώλησης, σφραγισμένο & υπογεγραμμένο από το κατάστημα. Επισημαίνεται ότι το Παραστατικό Πώλησης πρέπει να περιλαμβάνει το μαθητικό υπολογιστή και μόνον.
  5. Υπογεγραμμένο «Δελτίο Παραγγελίας» του δικαιούχου που εκτυπώθηκε μετά το πέρας της παραγγελίας και αφού συμπληρώθηκαν όλα τα βήματα της εφαρμογής.
  6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για δαπάνες αξίας άνω των €20.000 εκτός ΦΠΑ (οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών–παραστατικών προς την Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ).
  7. Συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων φορητών υπολογιστών, για τους οποίους το κατάστημα αιτείται την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης από την Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.